***Kongre Fotoğraflarına Erişmek için Tıklayınız***

Scientific PROGRAM

08.45 - 09.00
Opening Remarks
09.00 - 10.30
Current Approaches in Lymphedema Treatment
09.00 - 09.20 Early Detection of Lymphedema Prof. Dr. Jean Paul Belgrado
09.20 - 09.40 Lymphedema Treatment: Current Approaches Prof. Dr. Andrzej Szuba
09.40 - 10.00 Compressive Therapies in Lymphedema Patients with Cardiac Problems Prof. Dr. Vaughan Keeley
10.00 - 10.20 Conservative and Surgical Treatments in Lymphedema: Basic Principles Dr. Med. Franz - Josef Schingale
10.20 - 10.30 Discussion
10.30 - 11.00
Coffee Break
11.00 - 12.30
Introduction to Lymphology, Diagnosis and Current Approaches in Treatment
11.00 - 11.20 Anatomy and Physiology of Lymphedema Assoc. Prof. Dr. Burcu Duyur Çakıt
11.20 - 11.40 Causes of Lymphedema: Primary and Secondary Lymphedema Prof. Dr. Aydan Oral
11.40 - 12.00 Assessment in Lymphedema Prof. Dr. Oya Özdemir
12.00 - 12.30 Approach to Complex Cases in Lymphedema Prof. Dr. Sandro Michelini
12.30 - 13.30
Lunch
13.30 - 15.00
General Principles of Complex Decongestive Therapy Accompanied by Evidence and Lymphedema Surgery
13.30 - 13.50 Skin Care and Exercise Dr. Nilüfer Kablan
13.50 - 14.10 Manual Lymphatic Drainage in Lymphedema Dr. Evangelos Dimakakos
14.10 - 14.30 Compressive Treatments in Lymphedema PT. Giovanni Moneta
14.30 - 14.50 Overview of Surgical Approaches in Lymphedema Yener Demirtaş
14.50 - 15.00 Discussion
15.00 - 15.30
Coffee Break
15.30 - 16.00
Satellite Symposium
Clinical Applications of Easywrap and Microfine in the Treatment of Lymphedema Jane Wigg
16.00 - 17.30
Multidisciplinary Approach in Lymphedema Rehabilitation Related with Breast Cancer / Round Table Meeting
Prof. Dr. Atilla Soran, Prof. Dr. Banu Atalar, Prof. Dr. Füsun Terzioğlu, Dr. Eda Tanrıkulu Şimşek, Feride Güneri, Esra Türkmen
09.00 - 10.20
Innovations in Lymphedema Session
09.00 - 09.20 Innovations in Etio-Pathogenesis of Lymphedema and Genetic Syndromes Assoc. Prof. Dr. Sibel Ünsal Delialioğlu
09.20 - 09.40 Current Guides in Diagnosis of Lymphedema Prof. Dr. Öznur Öken
09.40 - 10.00 Current Guides in Treatment of Lymphedema Prof. Dr. Figen Ayhan
10.00 - 10.20 Diagnosis and Treatment Approaches in Pediatric Lymphedema Prof. Dr. Sibel Eyigör
10.30 - 11.00
Coffee Break
11.00 - 12.30
Special Areas in Lymphedema: Overview of Diagnosis and Treatments
11.00 - 11.20 Head - Neck Lymphedema Prof. Dr. Pınar Borman
11.20 - 11.40 Genital Lymphedema Assoc. Prof. Dr. Meltem Vural
11.40 - 12.00 Flebo-Lymphoedema Prof. Dr. Lale Cerrahoğlu
12.00 - 12.20 Wound Treatment in Lymphedema Prof. Dr. Hakan Uncu
12.20 - 12.30 Discussion
12.30 - 13.30
Lunch
13.30 - 14.30
Lipedema Session
13.30 - 13.50 Current Approaches in Diagnosis of Lipedema Assoc. Prof. Dr. Evrim Coşkun Çelik
13.50 - 14.10 Current Approaches in Treatment of Lipedema Prof. Dr. Elif Akalın
14.10 - 14.30 Surgical Treatments in Lipedema Assoc. Prof. Dr. Mehmet Veli Karaaltın
14.30 - 15.00
Satellite Symposium
Pneumatic Compression in Lymphedema Treatment: Prejudoce or Reasonable Concern Dr. Alexsandra Rovnaya
15.00 - 15.30
Coffee Break
15.30 - 16.50
Overview of Oncologic Patient Problems
15.30 - 15.50 General Principles in Cancer Rehabilitation Prof. Dr. Meltem Dalyan
15.50 - 16.10 Pain Management of Oncologic Patient Prof. Dr. Şansın Tüzün
16.10 - 16.30 Osteoporosis Management of Oncologic Patient Prof. Dr. Dilşad Sindel
16.30 - 16.50 Rational Medication Use in Lymphedema Assoc. Prof. Dr. Zeynep Erdoğan İyigün
16.50 - 17.40
Troublesome Cases in Diagnosis and Treatment of Lymphedema
Challenges in Treatment of Lymphedema Dr. Franz-Josef Schingale
Prof. Dr. Şehim Kutlay
Difficult Cases in Diagnosis of Lymphedema Dr. Didem Sezgin Özcan
13.30 -15.00
Oral Presentation - Session 1 / S01-S19
S-001 Aksiller Disseksiyonun Zamanlaması Lenfödem Riskini Arttırır mı? Neoadjuvan Kemoterapi ve Adjuvan Kemoterapi Karşılaştırması Pelin Basım
S-002 Meme Ca İlişkili Unilateral Lenfödemi Olan Hastalarda Postural Stabilitenin Değerlendirilmesi Hatice Betigül Meral
S-003 Meme Ca- Sekonder Üst Ekstremite Lenfödemi Olan Hastalarda Volumetrik Ölçüm Yöntemi ve Ultrason ile Ölçülen Cilt Kalınlığı, Ciltaltı Doku Kalınlığı, Total Kalınlık Değerleri Arasındaki İlişki Feyza Akan Begoğlu
S-004 Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği Onkoloji ve Lenfödem Rehabilitasyonu Ünitesi’nde Takip Edilen Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri Sevil Ceyhan Doğan
S-005 Jinekolojik Onkolojik Cerrahi Sonrası Alt Ekstremite Lenfödem Gelişen Hastalarda Düşük Eğitim ve Farkındalık Düzeyi: Kesitsel Çalışma Seçil Vural
S-007 Malign Melanom Nedeniyle Aksiller Örnekleme ve Disseksiyon Yapılan Hastalarda Lenfödem Riskini Artıran Cerrahi Faktörler Pelin Basım
S-008 Lenfödem Ayırıcı Tanısında; İliak Ven Kompresyon Sendromları İsmail Oral Hastaoğlu
S-009 Modifiye Radikal Mastektomi Geçirmiş Meme Ca Hastalarında Lenfödemin Seksüel Fonksiyonlar ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi: Ön Çalışma Sonuçları Cevriye Mülkoğlu
S-010 Mastektomi Sonrası Unilateral Lenfödemi Olan Kadınlarda Ağrı, Ağırlık, Paraestezi ile Üst Ekstremite Fonksiyonu ve Kinezyofobisi Arasındaki İlişkilerinin İncelenmesi: Ön Çalışma Cansu Şahbaz Pirinççi
S-011 Lenfödem Olgularında Üst Ekstremite Fonksiyonunun Değerlendirilmesi Seda Saka
S-012 Bir Üniversite Hastanesinde Lenfödem Ünitesine Başvuran Lipödem Hastalarının Klinik, Demografik Özelliklerinin ve Lipödem ile İlgili Farkındalıklarının İncelenmesi Esra Koyuncu
S-013 Sistemik İnflamasyon Göstergesi Kabul Edilen Periferal Kanda Nötrofil/Lenfosit ve Platelet/Lenfosit Oranlarının Meme Ca İlişkili Lenfödem ile İlişkisinin Değerlendirilmesi Pınar Doruk Analan
S-014 Farklı Merkezlerdeki Lenfödem Ünitelerine Başvuran Pediatrik Hastaların Klinik ve Demografik Özellikleri - Çok Merkezli Çalışma Ön Raporu Ayşegül Balcan
S-015 Konjenital Lenfödemli Bir Olgu (Klippel Trenaunay Sendromu?) Lale Cerrahoğlu
S-016 Lipödemli Hastaların; Ağrı, Özürlülük ve Fiziksel Aktivite Düzeyleri ile Farkındalığının Değerlendirilmesi Elif Çetin
S-017 Lipödemli Hastalarda Demografik ve Klinik Özellikler ile Komorbid Faktörlerin İncelenmesi Elif Çetin
S-018 Lipödem Tanılı Hastaların Lipödem Hakkındaki Bilgi Düzeyleri Mücahit Atasoy
S-019 İdiyopatik Bacak Ödemi Olan Hastalar ile Sağlıklı Kontrollerin Fonksiyonel Egzersiz Kapasitesi ve Yaşam Kalitesi Özelliklerinin Karşılaştırılması: Pilot Çalışma Tuğba Atan
15:00 – 15:30
Coffee Break
13.30 -15.00
Oral Presentation - Session 2 / S20 – S38
S-020 Meme Ca İlişkili Lenfödemde Akupunkturun Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi Sibel Mandıroğlu
S-021 Flebo-Lenfödemde Kompleks Dekonjestif Tedavi Lenfödemdeki Kadar Etkili Mi? Başak Mansız Kaplan
S-022 Lenfödem Hastalarında Stigma ve İlişkili Faktörler Gül Tuğba Bulut
S-023 Youtube Üst Ekstremite Lenfödem Self Masaj Videolarının Güvenilirlik, Kapsam ve Kalite Açısından Değerlendirilmesi Nurbanu Hindioğlu
S-024 Lenfödemi Olan Meme Ca Hastalarında Kompleks Dekonjestif Terapinin Etkinliği: Ön Çalışma Sonuçları Arzu Dinç Yavaş
S-025 Lenfödem Ünitesi’nde Tedavi Edilen Hastaların Demografik / Klinik Özellikleri ve Rehabilitasyon Sonrası Sonuçları Aysun Genç
S-026 Üst veya Alt Ekstremite Lenfödem Hastalarında Kompleks Dekonjestif Tedavi ve Pnömatik Kompresyon Tedavisinin İşlevsellik, Özürlülük ve Yaşam Kalitesine Etkilerinin Karşılaştırılması Lale Cerrahoğlu
S-027 Meme Cane Bağlı Evre 2 Lenfödemde Düşük Düzey Lazer Tedavisi, Kinezyolojik Bantlama ve Manuel Lenfatik Drenajın Etkinlik ve Güvenlik Verilerinin Karşılaştırılması Figen Ayhan
S-028 Lenfödem Hastalarında Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapinin Vücuttan Sıvı Atımı Üzerine Etkisi Cemile Uydur
S-029 Jinekolojik Ca İlişkili Lenfödemin Önlenmesinde Egzersiz ve Basit Lenfatik Drenaj Uygulamalarının Lenfödem Gelişimi, Alt Ekstremite Fonksiyonel Durum, Yaşam Kalitesi ve Sosyal Görünüş Kaygısına Etkisinin Değerlendirilmesi: Randomize Kontrollü Çalışma Rabiye Akın Işık
S-030 Nekrotizan Fassiite Sekonder Gelişen Lenfödemde Çok Katlı Bandajlamanın Etkinliği: Olgu Sunumu Engin Taştaban
S-031 Alt Ekstremite Lenfödemli Hastaların Aktif Tedavi Aşamasında Konvansiyonel Kısa Gerim-Çok Tabakalı Bandajlama ve Velcro Ayarlanabilir Kompresyon Sargılarının Karşılaştırmalı Etkinliğinin Değerlendirilmesi Esra Koyuncu
S-032 Kronik Venöz Yetmezlik Sonucu Derin Ven Trombozu ve Venöz Ülseri ile Beraber Lenfödem Tanılı Olguda Kombine Tedavi İrem Çaylak
S-033 Alt Ekstremite Lenfödem Hastalarında Kompleks Dekonjestif Tedavi ve Pnömatik Kompresyon Tedavisinin Ekstremite Kullanılabilirlik, Özürlülük ve Günlük Yaşam Aktivitelerine Etkilerinin LYMQOL-Bacak, SF-36 İle Karşılaştırılması Lale Cerrahoğlu
S-034 EW-7197, a Transforming Growth Factor-Beta Type I Receptor Kinase Inhibitor, Ameliorates Acquired Lymphedema in a Mouse Tail Model S.H. Yoon
S-035 Management of the Postsurgical Lower Extremity Secondary Lymphedema Dilşad Amanvermez Şenarslan
S-036 Milroy’s Hastalığında Tekrarlı Yapılan Kompleks Boşaltıcı Fizyoterapinin Etkinliği - Olgu Sunumu Nilüfer Kablan
S-037 Meme Ca Cerrahisi Sonrası Erken Dönemde Rehabilitasyon Alan Hastaların Retrospektif Analizi Seçil Vural
S-038 Lenfödem Tedavisinde Fluidoterapinin Etkinliği: Pilot Çalışma Seçil Vural
09.00 - 12.30
WORKSHOP 1 - Complex Decongestive Therapy in Upper Extremity Lymphedema
09.00 - 09.20 Diagnosis, Assessment, and Follow-up in Upper Extremity Lymphedema Prof. Dr. Yasemin Turan
09.20 - 09.40 Skin Care in Lymphedema and Training Exp. PT. Cemile Uydur
09.40 - 10.20 Manual Lymphatic Drainage Prof. Dr. Sibel Eyigör
10.20 - 10.40
Coffee Break
 
10.40 - 11.20 Multilayer Bandaging Prof. Dr. Figen Ayhan
11.20 - 11.50 Upper Extremity Compression Garments Prof. Dr. Meltem Dalyan
11.50 - 12.15 Exercise Prescription for Upper Extremity Lymphedema Dr. Seçil Vural
12.15 - 12.30 Self-Massage for Upper Extremity Lymphedema Prof. Dr. Öznur Öken
12.45 - 13.30
Satellite Symposium
The Importance of Bandaging in Lymphedema and The Effectiveness of Mobiderm Bandages Prof. Dr. Pınar Borman
13.30 - 17.15
WORKSHOP 2 - Complex Decongestive Therapy in Lower Extremity Lymphedema
13.30 - 13.50 Diagnosis, Assessment, and Follow-up in Lymphedema Assoc. Prof. Dr. Burcu Duyur Çakıt
13.50 - 14.10 Skin Care in Lymphedema and Training Prof. Dr. Derya Demirbağ Kabayel
14.10 - 14.50 Manual Lymphatic Drainage Prof. Dr. Pınar Borman
14.50 - 15.10
Coffee Break
 
15.10 - 15.50 Multilayer Bandaging in Lymphedema Prof. Dr. Mohamed Shafi
15.50 - 16.15 Lower Extremity Compression Garments Assoc. Dr. Sibel Ünsal Delialioğlu
16.15 - 16.35 Lower Extremity Lymphedema and Exercise Assoc. Prof. Dr. Ebru Şahin
16.35 - 17.00 Patient Motivation for Long-Term Self Care in Lymphedema EL. RN. Arun Rekha Gogia
17.00 - 17.15 Questions and Discussion
09.00 - 12.15
WORKSHOP 3 - Kinesiology Taping in Lymphedema
09.00 - 09.15 General Principles for Kinesiology Taping Prof. Dr. Reyhan Çeliker
09.15 - 10.00 Kinesiology Taping in Upper Extremity Lymphedema Prof. Dr. Figen Ayhan
10.00 - 10.15
Coffee Break
 
10.15 - 11.15 Lower Extremity Kinesiology Taping Prof. Dr. Pınar Borman
11.15- 12.00 Kinesiology Taping in Cases Accompanying Upper and Lower Extremity Lymphedema Prof. Dr. Lale Cerrahoğlu
13.30 - 17.00
WORKSHOP 4 - Wound Care in Lymphedema and Flebo-Lymphoedema: Which Kind of Wound Dressings Should Be Used and How to Treat Different Types of Wounds
13.30 - 14.00 Wound Assessment in every Aspect Prof. Dr.Hakan Uncu
14.00 - 14.30 Wound Care Products Prof. Dr. Tuğbay Tuğ
14.30 - 15.00
Coffee Break
 
15.00 - 15.30 Which Products Should be Used for Different Wounds Prof. Dr. Tuğbay Tuğ
15.30 - 16.00 Practices We Use in Treatment: Case Reports Prof. Dr. Hakan Uncu
16.00 - 17.00 Practices Performed on Patients
13.30 - 17.00
WORKSHOP 5 - Diagnostic US in Lymphedema
13.30 - 14.00 Ultrasound Physics, Technical and Basic Features of Ultrasound Machine Prof. Dr. İlker Yağcı
14.00 - 14.30 Diagnostic Value of Ultrasonographic Examination in Lymphedema Prof. Dr. Zeliha Ünlü
14.30 - 14.45 New Assessment Techniques in Ultrasonography- Elastography Prof. Dr. Zeliha Ünlü
14.45 - 15.00 Normal Sonoanatomic Appearance of Skin and Subcutaneous Tissues Assoc. Prof. Dr. Canan Tıkız
15.00 - 15.15 Ultrasonographic Appearance of Skin and Subcutaneous Tissues in Lymphedema Assoc. Prof. Dr. Canan Tıkız
15.15 - 15.30 Ultrasonographic Appearance of Skin and Subcutaneous Pathologies in Lymphedemic Differential Diagnosis Prof. Dr. İlker Yağcı
15.30 - 15.45
Coffee Break
 
15.45 - 17.00 Practical Application